Arduino reguliranje intenziteta svjetline LED diode (PWM)

Arduino reguliranje intenziteta svjetline LED diode (PWM)

/*
Fade

This example shows how to fade an LED on pin 9
using the analogWrite() function.

Ovaj primjer pokazuje kako kontrolirati intenzitet svjetline

This example code is in the public domain.
 */

int led = 9; // the pin that the LED is attached to
// diodu ćemo spojiti na pin 9, ne smijemo zaboraviti otpornik spojen u seriju sa diodom
// ako je high bright dioda, treba staviti, recimo, 1K; ili ako je neka slabija dioda, onda
// staviti 470 ohma; otpor nam ograniči struju kroz diodu, a ako ga nema, tada postoji
// mogućnost da dioda izgori ili da nam se ošteti mikrokontroler

int brightness = 0; // how bright the LED is
// inicijaliziramo varijablu svjetlina, s njom ćemo određivati intenzitet svijetla

int fadeAmount = 5; // how many points to fade the LED by
// u koliko točaka želimo da nam bude intenzitet

// the setup routine runs once when you press reset:
// setup funkcija se pokreće samo jednom, kada se mikrokontroler pali ili kada se pritisne restart.

void setup() {
  // declare pin 9 to be an output:
  // proglašavamo pin 9 za izlazni pin
  pinMode(led, OUTPUT);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
// kada loop funkcija dođe do svog kraja, kreće ponovno ispočetka i tako u beskonačno...

void loop() {
  // set the brightness of pin 9:
  // odredi svjetlinu, na početku smo kod inicijalizacije stavili da je 0, kasnije u kodu je mijenjamo
  // analogWrite je tzv. PWM, za izlaz možemo koristiti vrijednosti od 0-255
  // gdje je 0 jednaka digitalno 0 (NISKO)
  // ako između mjerimo instrumentom, imamo različite vrijednosti napona što se postiže
  //brzim mijenjanjem nule i jedinice, u određenim vremenskim razmacima
  // a 255 je jednaka digitalno 1 (VISOKO)
  // više na http://arduino.cc/en/Tutorial/PWM
  analogWrite(led, brightness);

  // change the brightness for next time through the loop:
  // promjeni svjetlinu za sljedeći put, kada ćeš vrtiti loop funkciju
  brightness = brightness + fadeAmount;

  // reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
  // promjeni smjer intenziteta kada dođeš do MAX ili MIN
  if (brightness == 0 || brightness == 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount;
  }
  // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
  // pričekaj 20 milisekundi da se vidi prijelaz intenziteta
  delay(30);
}

Leave a Reply