Arduino analogni ulaz i serijski port

Arduino analogni ulaz i serijski port

/*
AnalogReadSerial

Reads an analog input on pin 0, prints the result to the serial monitor.
Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.

This example code is in the public domain.

Čita analogni ulaz na pinu 0 (A0), ispisuje rezultate na serijski monitor.
Jednu stranu potenciometra spojite na 5V, srednji pin potenciometra na A0 ,a treći pin na GND.
*/
// the setup routine runs once when you press reset:
// setup funkcija se pokreće samo jednom, kada se mikrokontroler pali ili kada se pritisne restart.
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
// inicijalizacija serijske komunikacije brzine 9600 bps, ova brzina mora odgovarati brzini podešenoj na serijskom monitoru
Serial.begin(9600);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
// kada loop funkcija dođe do svoga kraja, kreće ponovno ispočetka i tako u beskonačno...
void loop() {
// read the input on analog pin 0:
// inicijaliziraj varijablu sensorValue i dodjeli joj vrijednost koju pročitaš sa analognog ulaza A0
int sensorValue = analogRead(A0);
// print out the value you read:
// ispiši vrijednost sensorValue na serijski monitor
Serial.println(sensorValue);

delay(1); // delay in between reads for stability
// pričekaj 1ms radi stabilnosti...
}

Leave a Reply