Varijable

Varijable

U programiranju varijabla je prostor u memoriji računala koji ima svoje ime i može se mijenjati. Imena varijabli mogu sadržavati velika i mala slova i brojeve te moraju počinjati sa slovom ili donjom crtom (underscore _). Velika i mala slova se razlikuju, tako da su varijable m i M dvije različite varijable. Postoji nekoliko osnovnih tipova varijabli, npr. char, int, float. Varijable tipa int spremaju cjelobrojne vrijednosti, float decimalne brojeve a char jedan znak. Prije korištenja svaka se varijabla obavezno mora definirati. Još treba reći da se varijabli koja se neće/ne smije mijenjati u programu dodaje prefiks const. Primjer deklaracija:


int broj;
float decimalni_broj;
char znak;
const float pi=3.14;

Može se definirati nekoliko varijabli istoga tipa (nikako istog imena) u jednom redu, treba ih razdvajati zarezom:

int broj1, broj2, broj3;

Dosada smo napisali program koji samo ispisuje poruke na konzolu. Naravno, može primati podatke koje korisnik unese te ih spremati u varijable. Primjer:

#include 

int main()
{
  int godine;
  char spol;
	
  printf ("\n Unesi svoje godine i spol(M ili Z): "); 
  scanf ("%d %c", &godine, &spol); 
  printf ("Spol: %c Godine: %d", spol, godine);
	
  return 0;
}

Pomoću funkcije printf() ispisujemo podatke a pomoću scanf() ih spremamo u varijable. Više o tome u slijedećem poglavlju:

Ulaz i izlaz

Leave a Reply