Arduino pročitaj analogni ulaz i ispiši ga kao napon

Arduino pročitaj analogni ulaz i ispiši ga kao napon

/*
ReadAnalogVoltage

Reads an analog input on pin 0, converts it to voltage, and prints the result to the serial monitor.
Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.

Ovaj primjer čita ulaz A0 (A nula), pretvara ga u voltažu i ispisuje vrijednost na serijskom monitoru
Prvi pin potenciometra spojite na 5V, srednji na A0, a zadnji na GND.

This example code is in the public domain.
 */

// the setup routine runs once when you press reset:
// setup funkcija se pokreće samo jednom, kada se mikrokontroler pali ili kada se pritisne restart.

void setup() {
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  // inicijalizacija serijske komunikacije brzine 9600 bps, ova brzina mora odgovarati brzini podešenoj na serijskom monitoru
  Serial.begin(9600);

}

// the loop routine runs over and over again forever:
// loop funkcija kada dođe do svoga kraja kreće ponovno ispočetka i tako u beskonačno...

void loop() {
  // read the input on analog pin 0:
  // inicijaliziraj varijablu sensorValue i dodjeli joj vrijednost koju pročitaš sa analognog ulaza A0
  int sensorValue = analogRead(A0);
  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  // Pretvori pročitano sa analognog ulaza (analogni ulaz vraća vrijednost između 0 i 1023) u napon (od 0 - 5V(
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  // print out the value you read:
  // ispiši napon na serijski port
  Serial.println(voltage);
}

Leave a Reply